रस्ता सुरक्षा पथनाट्य

श्री रा.ल.तो. विज्ञान महाविद्यालयात रस्ता सुरक्षा सप्ताहानिमित्त पथनाट्य आयोजित करण्यात आले होते. त्याची काही क्षणचित्रे…