Alumni Association

 

Alumni Organisation

The B. G. E. Society, Akola.

Shri. R. L. T. College of Science, Akola.

Shri. Ashok Pandya

President

Adu. R. P. Nagare

Vice-President

Shri. Avinash Ukhalkar

Secretary

Shri. Dilip Pitake

Joint Secretary

Shri. Shailesh Bhatiya

Treasurer

Advisory Committee

Shri. Mukund joshi, Smt. Jyoti Deshmukh, Sau. Radhika Sathe, Shri. Sirsat, Shrikant Bawishi, Vivek Mantri, Laxman Khatri, Dr. Archana Pethe, Sunil Jadhao, Shri. Jakate, Dr. Sanjay Tiwari, Shriram joshi, Sachi Potdar, Sanjay Satao & W. S. Patil